กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

" เป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายใน ปี พ.ศ. 2580 "

โครงการสำคัญ
Flagship Project
ทุนกระทรวง
อัปเดตทุนจากกระทรวง
Fund Research
Fund Teacher
Fund Student

บริการของ กระทรวง อว.

  • cooperative

   ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย

  • CWIE

   สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)

  • Standard

   กระบวนการสร้างคุณค่า สนับสนุน การรองรับภาวะฉุกเฉิน และคู่มือการปฏิบัติงาน

  • School

   โรงเรียนสาธิต ในสังกัด

  • l uni

   การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

  • manufacture

   ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • Trace

   ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • Award

   ระบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

  • Trace

   ฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล ด้านงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา

  • satit

   ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต

  • data

   ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

  • study

   การวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษารัฐและเอกชน ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

  • l 1577574526463png 269x220

   ระบบสารสนเทศค้นหาและออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

  • l uni 1png 269x220 1

   สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

  • การจัดอุดมการศึกษานอกสถานทีตั้ง

   การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

  • ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ

   ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  • l chartpng 269x220 1

   บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

  • l pavapng 269x220

   ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

  • ScienceTh

   อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

  • software

   เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

  • researchgatewaythaipng 400x400

   ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

  • tdceservicepng 400x400

   บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

  previous next

   ดูบริการทั้งหมด

   • cooperative

    ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย

   • CWIE

    สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)

   • Standard

    กระบวนการสร้างคุณค่า สนับสนุน การรองรับภาวะฉุกเฉิน และคู่มือการปฏิบัติงาน

   • School

    โรงเรียนสาธิต ในสังกัด

   • l uni

    การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

   • manufacture

    ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

   • Trace

    ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

   • Award

    ระบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

   • Trace

    ฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล ด้านงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา

   • satit

    ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต

   • data

    ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

   • study

    การวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษารัฐและเอกชน ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

   • l 1577574526463png 269x220

    ระบบสารสนเทศค้นหาและออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

   • l uni 1png 269x220 1

    สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

   • l chartpng 269x220 1

    บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

   • l pavapng 269x220

    ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

   previous next
    • l uni 1png 269x220 1

     สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

    • การจัดอุดมการศึกษานอกสถานทีตั้ง

     การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

    • ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ

     ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    • l chartpng 269x220 1

     บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

    • researchgatewaythaipng 400x400

     ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

    • tdceservicepng 400x400

     บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

    previous next
     • researchgatewaythaipng 400x400

      ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

     • tdceservicepng 400x400

      บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

     previous next
      • ScienceTh

       อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

      • researchgatewaythaipng 400x400

       ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

      previous next
       • ScienceTh

        อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

       • software

        เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

       • researchgatewaythaipng 400x400

        ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

       previous next
        • ScienceTh

         อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

        • software

         เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

        previous next
        โครงการสำคัญ
        Flagship Project
        โครงการสำคัญ
        Flagship Project
        ทุนกระทรวง
        อัปเดตทุนจากกระทรวง
        Fund Dev Teacher Mb
        Fund For Std Mb
        Fund Research Mb
        ทุนกระทรวง
        อัปเดตทุนจากกระทรวง
        Fund Research
        Fund Teacher
        Fund Student
        บริการของกระทรวง อว.
         • cooperative

          ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย

         • CWIE

          สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)

         • Standard

          กระบวนการสร้างคุณค่า สนับสนุน การรองรับภาวะฉุกเฉิน และคู่มือการปฏิบัติงาน

         • School

          โรงเรียนสาธิต ในสังกัด

         • l uni

          การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

         • manufacture

          ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

         • Trace

          ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

         • Award

          ระบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

         • Trace

          ฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล ด้านงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา

         • satit

          ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต

         • data

          ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

         • study

          การวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษารัฐและเอกชน ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

         • l 1577574526463png 269x220

          ระบบสารสนเทศค้นหาและออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

         • l uni 1png 269x220 1

          สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

         • การจัดอุดมการศึกษานอกสถานทีตั้ง

          การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

         • ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ

          ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

         • l chartpng 269x220 1

          บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

         • l pavapng 269x220

          ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

         • ScienceTh

          อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

         • software

          เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

         • researchgatewaythaipng 400x400

          ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

         • tdceservicepng 400x400

          บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

         previous next
          • cooperative

           ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย

          • CWIE

           สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)

          • Standard

           กระบวนการสร้างคุณค่า สนับสนุน การรองรับภาวะฉุกเฉิน และคู่มือการปฏิบัติงาน

          • School

           โรงเรียนสาธิต ในสังกัด

          • l uni

           การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

          • manufacture

           ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

          • Trace

           ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

          • Award

           ระบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

          • Trace

           ฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล ด้านงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา

          • satit

           ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต

          • data

           ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

          • study

           การวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษารัฐและเอกชน ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

          • l 1577574526463png 269x220

           ระบบสารสนเทศค้นหาและออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

          • l uni 1png 269x220 1

           สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

          • l chartpng 269x220 1

           บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

          • l pavapng 269x220

           ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

          previous next
           • l uni 1png 269x220 1

            สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

           • การจัดอุดมการศึกษานอกสถานทีตั้ง

            การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

           • ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ

            ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

           • l chartpng 269x220 1

            บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

           • researchgatewaythaipng 400x400

            ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

           • tdceservicepng 400x400

            บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

           previous next
            • researchgatewaythaipng 400x400

             ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

            • tdceservicepng 400x400

             บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

            previous next
             • ScienceTh

              อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

             • researchgatewaythaipng 400x400

              ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

             previous next
              • ScienceTh

               อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

              • software

               เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

              • researchgatewaythaipng 400x400

               ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

              previous next
               • ScienceTh

                อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

               • software

                เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

               previous next
               ภาพข่าวและกิจกรรม

               ข่าวสารและประกาศ
               เอกสารสิ่งพิมพ์
               ดูทั้งหมด >
               ดูทั้งหมด >

               ระบบสารสนเทศ