กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

" เป็นองค์กรนำเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายใน ปี พ.ศ. 2580 "

โครงการสำคัญ
Flagship Project
previous next
  ทุนกระทรวง
  อัปเดตทุนจากกระทรวง
  Fund Research
  Fund Teacher
  Fund Student

  บริการของ กระทรวง อว.

   • cooperative

    ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย

   • CWIE

    สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)

   • Standard

    กระบวนการสร้างคุณค่า สนับสนุน การรองรับภาวะฉุกเฉิน และคู่มือการปฏิบัติงาน

   • School

    โรงเรียนสาธิต ในสังกัด

   • l uni

    การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

   • manufacture

    ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

   • Trace

    ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

   • Award

    ระบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

   • Trace

    ฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล ด้านงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา

   • satit

    ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต

   • data

    ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

   • study

    การวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษารัฐและเอกชน ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

   • l 1577574526463png 269x220

    ระบบสารสนเทศค้นหาและออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

   • l uni 1png 269x220 1

    สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

   • การจัดอุดมการศึกษานอกสถานทีตั้ง

    การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

   • ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ

    ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

   • l chartpng 269x220 1

    บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

   • l pavapng 269x220

    ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

   • ScienceTh

    อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

   • software

    เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

   • researchgatewaythaipng 400x400

    ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

   • tdceservicepng 400x400

    บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

   previous next

    ดูบริการทั้งหมด

    • cooperative

     ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย

    • CWIE

     สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)

    • Standard

     กระบวนการสร้างคุณค่า สนับสนุน การรองรับภาวะฉุกเฉิน และคู่มือการปฏิบัติงาน

    • School

     โรงเรียนสาธิต ในสังกัด

    • l uni

     การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

    • manufacture

     ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

    • Trace

     ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

    • Award

     ระบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

    • Trace

     ฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล ด้านงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา

    • satit

     ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต

    • data

     ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

    • study

     การวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษารัฐและเอกชน ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

    • l 1577574526463png 269x220

     ระบบสารสนเทศค้นหาและออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

    • l uni 1png 269x220 1

     สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

    • l chartpng 269x220 1

     บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

    • l pavapng 269x220

     ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

    previous next
     • l uni 1png 269x220 1

      สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

     • การจัดอุดมการศึกษานอกสถานทีตั้ง

      การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

     • ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ

      ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

     • l chartpng 269x220 1

      บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

     • researchgatewaythaipng 400x400

      ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

     • tdceservicepng 400x400

      บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

     previous next
      • researchgatewaythaipng 400x400

       ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

      • tdceservicepng 400x400

       บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

      previous next
       • ScienceTh

        อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

       • researchgatewaythaipng 400x400

        ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

       previous next
        • ScienceTh

         อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

        • software

         เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

        • researchgatewaythaipng 400x400

         ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

        previous next
         • ScienceTh

          อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

         • software

          เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

         previous next
         โครงการสำคัญ
         Flagship Project
         โครงการสำคัญ
         Flagship Project
         previous next
          ทุนกระทรวง
          อัปเดตทุนจากกระทรวง
          Fund Dev Teacher Mb
          Fund For Std Mb
          Fund Research Mb
          ทุนกระทรวง
          อัปเดตทุนจากกระทรวง
          Fund Research
          Fund Teacher
          Fund Student
          บริการของกระทรวง อว.
           • cooperative

            ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย

           • CWIE

            สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)

           • Standard

            กระบวนการสร้างคุณค่า สนับสนุน การรองรับภาวะฉุกเฉิน และคู่มือการปฏิบัติงาน

           • School

            โรงเรียนสาธิต ในสังกัด

           • l uni

            การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

           • manufacture

            ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

           • Trace

            ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

           • Award

            ระบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

           • Trace

            ฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล ด้านงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา

           • satit

            ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต

           • data

            ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

           • study

            การวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษารัฐและเอกชน ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

           • l 1577574526463png 269x220

            ระบบสารสนเทศค้นหาและออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

           • l uni 1png 269x220 1

            สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

           • การจัดอุดมการศึกษานอกสถานทีตั้ง

            การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

           • ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ

            ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

           • l chartpng 269x220 1

            บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

           • l pavapng 269x220

            ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

           • ScienceTh

            อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

           • software

            เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

           • researchgatewaythaipng 400x400

            ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

           • tdceservicepng 400x400

            บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

           previous next
            • cooperative

             ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย

            • CWIE

             สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)

            • Standard

             กระบวนการสร้างคุณค่า สนับสนุน การรองรับภาวะฉุกเฉิน และคู่มือการปฏิบัติงาน

            • School

             โรงเรียนสาธิต ในสังกัด

            • l uni

             การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

            • manufacture

             ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

            • Trace

             ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนากำลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

            • Award

             ระบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

            • Trace

             ฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผล ด้านงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษา

            • satit

             ระบบนำส่งข้อมูลโรงเรียนสาธิต

            • data

             ระบบคลังข้อมูลอุดมศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

            • study

             การวางแผนเพื่อการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษารัฐและเอกชน ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

            • l 1577574526463png 269x220

             ระบบสารสนเทศค้นหาและออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

            • l uni 1png 269x220 1

             สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

            • l chartpng 269x220 1

             บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

            • l pavapng 269x220

             ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

            previous next
             • l uni 1png 269x220 1

              สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 

             • การจัดอุดมการศึกษานอกสถานทีตั้ง

              การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

             • ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ

              ระบบข้อมูลประกันคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

             • l chartpng 269x220 1

              บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 

             • researchgatewaythaipng 400x400

              ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

             • tdceservicepng 400x400

              บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

             previous next
              • researchgatewaythaipng 400x400

               ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

              • tdceservicepng 400x400

               บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์

              previous next
               • ScienceTh

                อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

               • researchgatewaythaipng 400x400

                ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

               previous next
                • ScienceTh

                 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

                • software

                 เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

                • researchgatewaythaipng 400x400

                 ค้นหาข้อมูลวิจัยได้ จากจุดเดียว (Research One Stop Service)

                previous next
                 • ScienceTh

                  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

                 • software

                  เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

                 previous next
                 ภาพข่าวและกิจกรรม

                 ข่าวสารและประกาศ
                 เอกสารสิ่งพิมพ์
                 ดูทั้งหมด >
                 ดูทั้งหมด >

                 ระบบสารสนเทศ